Regulamin

Andrzej Chomczyk: Tych wszystkich, którzy od pracy z obiektywem wolą pisanie, zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie promującym nasz ulubiony sport! Tym razem zadanie konkursowe będzie polegało na napisaniu eseju/opowiadania na temat biegania, ilustrującego zarazem wiodące hasło "Niemożliwe nie istnieje".

Nagrody dla zwycięzców (sprzęt sportowy wartości 3 tys. zł) funduje firma Adidas Poland Sp. z o.o. Prosimy o nadsyłanie prac do dnia 30 września 2007 r. 

Regulamin konkursu na esej o tematyce
"Niemożliwe nie istnieje"

(źródło: www.team.entre.pl)


Opis konkursu

 1. Stowarzyszenie ENTRE.PL Team, z siedzibą w Magdalence, ul. Polna 28, organizuje konkurs na esej o tematyce związanej z hasłem: „Niemożliwe nie istnieje".
 2. Celem konkursu jest propagowanie biegania, jako formy sportu, a inspiracją dla twórców ma być hasło przewodnie: „Niemożliwe nie istnieje".
 3. Sponsorem konkursu i fundatorem nagród jest Adidas Polska Sp. z o.o.
 4. Czas trwania konkursu: od 25 marca 2007 do 15 października 2007 r.
 5. Ostateczny termin zgłaszania prac do konkursu upływa z dniem 30 września 2007 r.
Zasady uczestnictwa
 1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne z wyjątkiem członków Jury oraz ich rodzin.
 2. Przesłanie prac na Konkurs oznacza zaakceptowanie wszystkich warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie prace, których autorem jest zgłaszająca osoba.
Przebieg Konkursu
 1. Ostateczny termin zgłaszania prac do konkursu upływa z dniem 30.09.2007 r. Decyduje data stempla pocztowego lub data zarejestrowania przez serwer pocztowy organizatora przesyłki email z załączoną w postaci pliku pracą konkursową.
 2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu od 1 do 3 esejów.
 3. Praca nie powinna być dłuższa niż 10 000 znaków.
 4. Do konkursu można zgłosić prace wyłącznie w postaci elektronicznej w formacie umożliwiającym odczytanie pliku przez aplikację MS Word.
 5. Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez wysłanie prac drogą elektroniczną w postaci załącznika do emaila, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pocztą na płycie CD, na adres: KS ENTRE.PL Team, ul. Kabacki Dukt 14, 02 798 Warszawa.
 6. Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać tytuły prac, imię i nazwisko autora, jego adres korespondencyjny, adres email i telefon kontaktowy.
 7. Do zgłoszenia powinno zostać dołączone oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że jestem autorem przesłanych na konkurs „Niemożliwe nie istnieje" prac oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora konkursu w celach wynikających z regulaminu tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). W razie uzyskania nagrody przewidzianej we wskazanym wyżej konkursie z chwilą przyznania mi tej nagrody przenoszę na Organizatora, bez obowiązku składania przez strony dodatkowych oświadczeń woli w tym zakresie, wszelkie prawa autorskie majątkowe w zakresie następujących pól eksploatacji utworu:

(1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, na dyskach optycznych lub innych nośnikach optycznych, nośnikach magnetycznych i elektronicznych, za pomocą wszelkich technik druku i innych środków zwielokrotniania informacji, wprowadzanie do pamięci komputera, przetwarzanie za pomocą techniki cyfrowej lub techniki, która zostanie w przyszłości stworzona dla podobnych celów przekazywania danych i informacji;

(2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

(3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, oraz nadawanie i reemitowanie, oraz nadanie za pomocą wizji, udostępnianie i rozpowszechnianie na każdym nośniku informacji, w tym w sieci internetowej i intranetowej oraz w sieciach o podobnym charakterze lub celu, które zostaną stworzone, wykorzystywanie w reklamie i promocji, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w każdym z wyżej określonych sposobów eksploatacji bez obowiązku ujawniania danych personalnych autora i bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, zgodnie z z art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami),

a ponadto:
 1. wyrażam zgodę na dokonywanie w przekazanej przeze mnie pracy przez osoby trzecie na zlecenie Organizatora wszelkich zmian i adaptacji oraz zobowiązuje się do akceptowania takich zmian bez dodatkowego wynagrodzenia,
 2. wyrażam zgodę na korzystanie z pracy przez Organizatora łącznie ze zmianami dokonanymi przez osoby trzecie oraz na korzystanie z takich zmian i adaptacji, bez dodatkowego wynagrodzenia
 3. wyrażam zgodę na korzystanie z dowolnych fragmentów pracy lub korzystanie z poszczególnych fragmentów pracy w dowolnym układzie, w tym w połączeniu z innymi utworami osób trzecich oraz
 4. zrzekam się prawa zezwalania na korzystanie z pracy ze zmianami lub jego adaptacji oraz fragmentów samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami osób trzecich."
8. Zgłaszający prace do Konkursu wyraża zgodę na publikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania.

9. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które wcześniej nie były publikowane lub zgłaszane do innych konkursów.

Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Organizator powołuje Jury konkursu w składzie:
  1. Paweł Patkowski - dyrektor ds. marketingu Adidas Poland sp. z o.o.
  2. Dariusz Załuski - himalaista, autor filmów o tematyce górskiej
  3. Andrzej Chomczyk - ENTRE.PL Team
 2. Jury Konkursu oceni nadesłane prace i z pośród nich wybierze trzy najlepsze, przyznając ich autorom nagrody:
za najlepszą pracę

 • Nagrodę główną - bon towarowy o wartości 1500 zł na zakup sprzętu sportowego z aktualnej oferty Adidas
oraz dwie nagrody w postaci wyróżnień:
 • Wyróżnienie I - bon towarowy o wartości 1000 zł na zakup sprzętu sportowego z aktualnej oferty Adidas
 • Wyróżnienie II - bon towarowy o wartości 500 zł na zakup sprzętu sportowego z aktualnej oferty Adidas
Realizacja bonów będzie możliwa wyłącznie w sklepach należących do adidas Poland Sp. z o.o., których adresy podajemy poniżej:
 • Sklep Flagowy - Warszawa, C.H. Złote Tarasy, ul. Złota 59
 • Sklep Firmowy - Kraków, ul. Floriańska 14
 • FACTORY Outlet Warszawa - Ursus, ul. pl. Czerwca 1976 r. nr 6
 • Fashion House - Piaseczno, ul. Puławska 42e
 • Sklep Flagowy Kraków, ul. Floriańska 14
 • Factory Outlet, Gdynia - CH Tesco, ul. Kcyńska 27 B
 • Factory Outlet, Łódź - CH Pasaż Łódzki, ul. Jana Pawła II 30
3. Ocena prac przez Jury nastąpi do dnia 15 października 2007 roku. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania nagrody głównej, jak i prawo do przyznawania miejsc równorzędnych.

4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora: www.entre.pl w dniu 15 października 2007 r.

5. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcom do dnia 15 listopada 2007 r.

6. Na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć organizator uzyskuje prawo nieodpłatnego publikowania prac nadesłanych na konkurs.

7. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do Konkursu.